Agora, o Livro NATH está disponível na Amazon.com.br  —  Clique Aqui

Never Forget: The Armenian Genocide - April 24, 1915

B Hayastania kay b Israel renek, biz da solidarei. L Otomaniat b inikuanak (1915 nen ni 1,5 miliona Hayrenet genocidenekya) blamesuluk, z Otomanianak l duk konfisonyat kay konsertyat kobramuluk.


Մենք առաջարկում ենք մեր համերաշխությունն Հայաստանի եւ Իսրայելի հետ. Մենք ենք մեղադրանքը Թուրքիայում պատշաճ ճանաչման եւ վերանորոգման Օսմանյան անօրէնութեան տարվա 1915 թ.


We offer our solidarity with Armenia and Israel people. We charge Turkey their due recognition and repair of the Ottoman Iniquity (Genocide of the 1.5M Armenian people) that occurred in the year 1915.


______________________________________________________________

VOCABULARY


Hayastania → (proper noun) Armenia, the Nation of the Armenians
Hayastaniadi → (proper noun) Armenian people (the -di suffix stands alike the -ian/-ese in English)
Hayren (Հայ + ren) → (proper noun) Armenian people
ren → (noun) people, person
solidare → (noun) solidarity; pity*
inikua → (noun) iniquity; dark sin; sin*
nen → (noun) year
miliona → (quantifier) a million
genocide → (noun) genocide (they sounds very different although they spells alike: g like in gate and c = ts)
blamescz → (verb) to blame, to charge with crime or sin
konfison → (noun) acknowledgement (in the sense of someone recognizing that sinned / did wrong things)
konsert → repair, indemnization
kobramcz → (verb) to require, to request (someone to pay some debit)
Otomania → (proper noun) Turkey
du → (adjective) due (as in the due right to born and live). The plural is duk. The final -k is the plural marker, what must be omitted when using the noun after/beside a number or quantifier.

Comentários

Postagens mais visitadas